ด้านหน้าเมนู หน้าแรก เส้นขั้นกลาง ข้อมูลองค์กร เส้นขั้นกลาง แผนพัฒนาตำบล เส้นขั้นกลาง โครงสร้างองค์กร เส้นขั้นกลาง ติดต่อ ปิดท้าย
ด้านบน
ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือประชาชน
สาส์นจากนายก
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาตำบล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การประชุมสภา
กระดานสนทนา
ปิดท้าย
 
 
วันที่ 19 - 21 กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ อบต.พลับพลา จ.จันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกอลต. และพนังานส่วนตำบลจำนวน 50 คน หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thaihotlineorg.hi5.com/friend/profile/displayProfile.do?userid=607358230
นายก อบต.แสงสว่าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
KEDSARA DOT COM