รวมระเบียบเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 HBOOK003

 

ส่วนที่ 1

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิการยน พ.ศ. 2543

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2543
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พ.ศ. 2541 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
4. การจำแนกแผนงานและรวมกลุ่มงานประจำ
5. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจ

6. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการอำนาจหน้าที่และภารกิจ
    ถ่ายโอนเลือกทำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547

7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2547
8. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
    ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546
9. ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น
    และลูกจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
10.การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการลูกเสือชาวบ้าน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- แนวทางการลงบัญชีโดยเทียบกับหมวดรายรับ
- แนวทางการลงบัญชีโดยเทียบกับหมวดรายจ่าย
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง แจ้งให้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง การใช้งบประมาณของราชการ จัดซื้อสิ่งของแจกราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
    เรื่อง ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง
    สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสาขาการจัดการการคลังขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น
7. หนังสืิอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
    เรื่อง ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี
    ขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551
8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    เรื่อง ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง ขอให้ทบทวนและกำหนดมาตรการป้องปราม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณ
    ของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ
10.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     เรือง ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
12.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
13.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     เรื่อง ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550

14.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     เรื่องซักซ้อมแนวทางการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศึกษา) เพิ่มเติม

15.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
    เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
     
16.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพราะกิจ
18.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
20.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

21.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การติดตั้งโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

22.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     เรื่อง แนวการตั้งงบประมาณเพื่อลดอุบัติภัย

24.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     เรื่อง ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

25.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การสนับสนุนโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไทย "หนึ่งตำบล หนึ่งนักร้อง"
27.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ยืนยันแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างหรือการดำเนินกิจกรรมตามแนวชายแดน
28.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร.
29.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
32.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33.หนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการอำนาจหน้าที่
     และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (งวดที่ 3)
34.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อกำจัดโรคเรื้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
35.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการอำนาจหน้าที่
     และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
36.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการอำนาจหน้าที่
     และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
37.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
38.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
40.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น
42.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
43.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
44.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย "ค่าของสมนาคุณในการดูงาน"
45.หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง เบิกจ่าย "ค่าของสมนาคุณในการดูงาน"
46.หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.
47.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
48.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก"
49.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การรณรงค์โครงการ "ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก"
50.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยหนาว
51.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
     และควบคุมงานก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
52.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณสมทบเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
53.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณสมทบเบี้ยยังชีพคนพิการ
54.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการทางธุรกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
55.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     สำหรับท้องถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

56.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

57.หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสนับสนุนประปาส่วนภูมิภาค
58.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในสภาวะความแห้งแล้ง
59.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนของสภาวะความแห้งแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
60.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
61.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคม
62.หนังสือกรมส่งเสริมกรมปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
63.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 90ลว. 20 พฤศจิกายน 2545
64.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
65.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การจัดทำงบประมาณราบจ่ายประจำปี ขององค๋กรปกครองส่วนท้องถิ่น
66.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
67.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
68.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอุทกภัย

69.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง จำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
     และเงินจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

70.หนังสือกรมการปกครอง
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
71.หนังสือกรมการปกครอง
     เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น
72.หนังสือกระทรวงการคลัง
     เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น
73.หนังสือกรมการปกครอง
     หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
     ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2543
74.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินกิจการ อปภร.
75.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การติดต่อกิจการของเทศบาลกับราชการบริหารส่วนกลาง
76.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
77.หนังสือกรมการปกครอง เรื่อง ปฏิทินงบประมาณ
78.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ยกเว้นการตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
79.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
80.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
81.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ยกเว้นการตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
82.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การบริหารงบประมาณกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
83.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนราชการอื่น
84.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการใช้จ่ายเงินของเทศบาล สุขาภิบาลและเมืองพัทยา
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
85.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การตั้งงบประมาณอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอและตำบล
86.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
87.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของเทศบาลและเมืองพัทยา
88.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การเสนอเรื่องของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ส่วนที่ 3
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    เรื่อง หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง หารือกรณีการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    เรื่อง หารือการขยายชานชาลาสถานีรถไฟบ้านนา
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    เรื่อง หารืออำนาจในการสนับสนุนงบประมาณลูกเสือชาวบ้าน

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    เรื่อง ขอหารือค่าบริการทางการแพทย์ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
    เรื่อง การยือยันข้อทักท้วงการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลเมืองปัตตานี ปี 2543-2544
8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    เรื่อง หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    เรื่อง หารือการจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้ิองถิ่น
     เรื่อง หารือสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือเกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
13.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง โครงการฝึกอบรมจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ในเขตเทศบาลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
14.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องประชุม "ลีลาวดี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา"
     ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (ชั้น 2)
15.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายและค่าใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
16.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี

18.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการแก้ไขประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

19.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือเกี่ยวกับการจัดหารถส่วนกลางมาใช้ในราชการ
20.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หารือการขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน
21.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
     ในเขตแขวงการทาง
23.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการชำระค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
24.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมสนานเด็กเล่นภายในวัด
25.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาอุปกรณ์เก็บวัตถุระเบิด
26.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานของรัฐ
27.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือกรณีคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
28.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการใช้เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ขอทำความตกลงการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
30.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
31.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ
32.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงาน
     ทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง หารือการใช่สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร
34.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549
     เรื่อง หารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
35.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549
     เรื่อง หารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
36.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือโครงการขยายพื้นที่อาคารสำนักงานที่ดินฉะเชิงเทรา
37.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร
38.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
39.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานทะเบียบ ปี 2551
40.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลนาโพธิ์
41.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย
42.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2547
43.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิต
     ทางการเกษตรตกต่ำของเทศบาล
44.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือกรณี เทศบาลเมืองหนองบัวภู ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
45.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนด้านการรักษาพยาบาลเพื่อชุมชน
46.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิต
     ทางการเกษตรตกต่ำของเทศบาล
47.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
48.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระค่าปรับให้กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
49.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การยับยั้งการโอนเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

50.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

51.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
52.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติขอใช้เครื่องจักรกลของกรมปกครองและบรรเทาสาธารณภัย
53.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
54.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุข
55.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณอุดหนุนชุมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
56.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีมูลนิธิศูนย์เกิดใหม่
57.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือเกี่ยวกับการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
58.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

59.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการทำกิจการนอกเขตและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
     และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์

60.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือกรณีค้างชำระค่ารักษาพยาบาล
61.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีมูลนิธิศูนย์เกิดใหม่
62.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัตืตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
     ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2543
63.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
64.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินเหลือจ่ายจากการเบิกตัดปี
65.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
66.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 33 และข้อ 34
67.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา
68.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซด์

69.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค

70.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

71.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
72.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอยกเว้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
73.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล
74.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฟากห้วยอำเภออรัญประเทศ
75.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
76.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
     ในการอุดหนุนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัย
77.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทุนการศึกษา
78.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา
79.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่ได้ลงนามในการบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU)
     ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับโรงเรียนต้นแบบ
80.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
81.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการขอรับการสนับสนันงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
82.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
83.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าจ้างออกแบบ
84.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
85.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง อัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรายชั่วโมง
86.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง การหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
87.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติยกเว้นกฎกระทรวง กรณีไม่มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
88.หนังสือกรมการปกครอง
     เรื่อง หารือการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535
89.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทุนการศึกษา
90.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
91.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
92.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการขออนุมัติจ่ายเงินเพื่ออุดหนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
93.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
94.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547
     เรื่อง ขอหารือการทำสัญญาในโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
95.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547
     เรื่อง ขอหารือการทำสัญญาในโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานของเทศบาลนครเชียงใหม่

96.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง หารือการเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุมชน

97.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
98.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมาย
99.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
     เรื่อง ของหารือแนวทางปฏิบัติ
100.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง ขอหารือกรณีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่ออุดหนุนหน่วยงาน องค์กรหรือกิจการต่าง ๆ
      ของเทศบาลตำบลทับคล้อ
101.หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
      เรื่อง หารือตามดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
102.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง หารือกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
103.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง หารือการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด
104.หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
      เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน
      และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
105.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง หารือการขอรับการอุดหนุนค่าใช่จ่ายในการอำนวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
106.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

107.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2546
      ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

108.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง ขอหารือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2546
109.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
110.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์)
111.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง หารือการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
112.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง หารือการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่หยุดรถไฟมาตรฐาน
113.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานอื่น

114.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือกรณีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมหระเกียรติจังหวัดอุดรธานี

115.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง เทศบาลเมืองหนองคายก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544-2550 โดยมิชอบ
116.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือการจัดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2546
117.หนังสือกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น
      เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการอื่น
118.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
119.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
120.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ทางปัญญา
121.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือการประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

122.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือเกี่ยวกับอำนาจการโอนงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

123.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
124.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
125.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือการจ่ายเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
126.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่าย
127.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือการดำเนินกิจการแปรรูปสมุนไพรของเทศบาลลำพูน
128.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี
129.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือกรณีงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่
130.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
131.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
132.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือการโอนเงินบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
133.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดหารถรับส่งนักเรียน
134.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
135.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
136.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ "แขวง"
137.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือการใช้งบประมาณเทศบาลเพื่อซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพิบูลย์ประชานุเคราะห์
138.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง
139.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
140.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
141.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
      เรื่อง หารือการอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
142.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือการยกเว้นระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
143.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
144.หนังสือกรมการปกครอง
      เรื่อง หารือการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ