วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แสงสว่าง ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แสงสว่าง กิจกรรมทำความสะอาด กิจกรรมแยกขยะ ในบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังให้เด็กมีจิตอาสา โดยมีครูและบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้