วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสี ชมรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึงพิง จำนวน 11 ราย