แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 03/04/2024
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 05/01/2023
ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 02/11/2022
ขุดลอกลำห้วยกองสี บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงสว่าง พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 135,000 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 202,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 08/10/2021
โครงการต่อเติมสันฝายลำห้วยกองสีน้อย บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 เทคอนกรีตต่อเพิ่มจากสันฝายเดิม สูง 0.80 เมตร หนา 0.30 เมตร 28/05/2021
จัดซื้ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 3 เฟส (380 VAC ) จำนวน 7 ตัว ตู้ควบคุมเครื่องศูบน้ำ 2 เฟส (220-350 VAC) จำนวน 1 ตัว สายไฟฟ้าเบอร์ 25 สาย ทองแดง จำนวน 8 ม้วน โอเวอร์โหลด จำนวน 10 ตัว ติดตั้งหอประปา ทั้งระบบน้ำดิบ น้ำดี หมู่ที่ 5 หมู่3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 03/05/2021
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยการปรับปรุงอาคารต่อจากเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร และปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมขนาด 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร และโครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 08/01/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 02/05/2024
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 02/05/2024
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 25/04/2024
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 25/04/2024
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 24/04/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางจากบ้านพ่อเลิศถึงบ้านแม่ม้วน บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารเพื่อใช้เป็นห้องเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้างไปวังขอนแดง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,675 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากกลุ่มทอผ้าถึงถนนใหญ่ บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านพ่อวินัยถึงบ้านพ่อเฉลิม บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปห้วยวังแซว บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากจุดเดิมไปสำนักสงฆ์บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางซอยบ้านนายบัวผัน บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมถนนสายรอบบ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากจุดเดิมไปฝายประชาอาสาบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าสีไปอ่างคำลิ้นควาย บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 890 เมตร พื้นปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำห้วยฆ้องบริเวณนาพ่อธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้างไปวังขอนแดง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,675 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกองสี (ปากง่าม) บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปห้วยวังแซว บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าสีไปอ่างคำลิ้นควาย บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 890 เมตร พื้นปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำห้วยฆ้องบริเวณนาพ่อธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปนานางสังข์ แสงตะวัน บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไร่พ่อศรี-นาพ่อหวิน บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยข้างโรงเรียนบ้านท่ายม (ช่วงถนนลาดยาง-บ้านพ่อวินัย) บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยข้างโรงเรียนบ้านท่ายม (ช่วงถนนลาดยาง-บ้านพ่อวินัย) บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างโรงเรียนบ้านท่าสีไปบ้านฝรั่ง(ช่วงที่ 3 ต่อจากเดิม) บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์สายทางไปห้วยวังแซว บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างเหมาทำบั้งไฟเที่ยงทาย ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างเหมาทำบั้งไฟเสี่ยงทาย ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 09/05/2024
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 09/05/2024
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 09/05/2024
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3376 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยข้างโรงเรียนบ้านท่ายม (ช่วงถนนลาดยาง-บ้านพ่อวินัย) บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
จ้างเหมาทำบั้งไฟเที่ยงทาย ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาพักศพวัดศรีสว่างมงคล บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสแตนเลศ ขนาด60 180 180 75 ซม . 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบ้านนายบุญเลิศ (ต่อจากเดิม) ไปโรงขาวบ้านท่ายม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ จำนวน ๑เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างเหมาไถกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนาแม่ไอ่-เส้นไฟป่า บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางโรงสี-บ้านนายดิเรก ตังทนาม บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ตู้รถ EMS พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก พัดลมติดผนัง จำนวน 2 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก พัดลมติดผนัง จำนวน 2 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่