แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 05/01/2023
ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 02/11/2022
ขุดลอกลำห้วยกองสี บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงสว่าง พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 135,000 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 202,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 08/10/2021
โครงการต่อเติมสันฝายลำห้วยกองสีน้อย บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 เทคอนกรีตต่อเพิ่มจากสันฝายเดิม สูง 0.80 เมตร หนา 0.30 เมตร 28/05/2021
จัดซื้ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 3 เฟส (380 VAC ) จำนวน 7 ตัว ตู้ควบคุมเครื่องศูบน้ำ 2 เฟส (220-350 VAC) จำนวน 1 ตัว สายไฟฟ้าเบอร์ 25 สาย ทองแดง จำนวน 8 ม้วน โอเวอร์โหลด จำนวน 10 ตัว ติดตั้งหอประปา ทั้งระบบน้ำดิบ น้ำดี หมู่ที่ 5 หมู่3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 03/05/2021
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยการปรับปรุงอาคารต่อจากเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร และปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมขนาด 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร และโครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 08/01/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางจากบ้านพ่อเลิศถึงบ้านแม่ม้วน บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารเพื่อใช้เป็นห้องเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้างไปวังขอนแดง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,675 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากกลุ่มทอผ้าถึงถนนใหญ่ บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านพ่อวินัยถึงบ้านพ่อเฉลิม บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปห้วยวังแซว บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากจุดเดิมไปสำนักสงฆ์บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางซอยบ้านนายบัวผัน บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมถนนสายรอบบ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากจุดเดิมไปฝายประชาอาสาบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยกองสี สายช่วงใต้อ่างคำลิ้นควาย (ต่อจากเดิม) บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2022
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมในกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแรงงานผู้ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแคนไปถนนลาดยาง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปวังขอนแดง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าสีไปอ่างคำลิ้นควาย บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 890 เมตร พื้นปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำห้วยฆ้องบริเวณนาพ่อธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้างไปวังขอนแดง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,675 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกองสี (ปากง่าม) บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปห้วยวังแซว บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าสีไปอ่างคำลิ้นควาย บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 890 เมตร พื้นปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำห้วยฆ้องบริเวณนาพ่อธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาแรงงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำลำห้วยกองสี บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำลำห้วยกองสี บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาพ่นหมอกควันในครัวเรือน จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมในกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแรงงานผู้ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุ โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อเสื้อกีฬา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาไถกลบ เกลี่ย บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปคอกช้าง บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปวังขอนแดง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำหอประปาหมู่บ้าน บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 และบ้านท่ายม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปหนองจิ๊กโป้บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยข้างบ้านแม่พันธ์ ถ้ามีมาก บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากไร่พ่อสมจิตรถึงนาพ่อประดิษฐ์ บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.แสงสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
จ้างเหมาพ่นหมอกควันในครัวเรือน ทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถสามล้ออเนกประสงค์ ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถสามล้ออเนกประสงค์ ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมถนนสายรอบบ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านท่าสี บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 24/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมถนนสายรอบบ้านท่าสี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากจุดเดิมไปฝายประชาอาสาบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่