Posted in ประกาศจากสภา

บันทึกรายงานการประชุมประชาคมตำบล โครงการฝึกอบรมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อทบทวน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ประกาศจากสภา

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

Continue Reading...
Posted in ประกาศจากสภา

แนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in ประกาศจากสภา

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ประกาศจากสภา

มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบรประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ประกาศจากสภา

รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง (1)

Continue Reading...
Posted in ประกาศจากสภา

ระเบียบสภาอบต.แสงสว่าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565.

Continue Reading...