องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

“สิ่งแวดล้อมสวยงาม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ”

ประวัติความเป็นมา

 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป สภาตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2539 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนแสงสว่างตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากอำเภอหนองแสงประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 44 กิโลเมตร

mungmee