กองสวัสดิการสังคม

จ่าสิบเอกอาทิตย์ เดชสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายนิวัฒน์ พันนาฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชน

พนักงานทั่วไป

น.ส.ณัฐติยา ศรีปะโค
คนงานทั่วไป

mungmee