วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

“สิ่งแวดล้อมสวยงาม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ”

 

 

พันธกิจการพัฒนา

  • พันธกิจที่ 1   ปรับปรุงและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
  • พันธกิจที่ 2   การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีงานทำ
  • พันธกิจที่ 3   การสร้างระบบบริการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
  • พันธกิจที่ 4   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  • พันธกิจที่ 5   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
  • พันธกิจที่ 6   การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • พันธกิจที่ 7   การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจโดยนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในดารดำเนินชีวิต
mungmee