กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสมคิด หมู่บ้านม่วง
นักวิชาการศึกษา

นายภูธิป แก้วเกิดเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

ข้าราชการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสี

นางเพ็ญจันทร์ ตางจงราช
ครู ค.ศ.1
ศพด บ้านท่ายม

นายศิวชัย ศรีเชียงสา
ครูค.ศ.2
วิทยธานะชำนาณการ

นางไพรสอน บุญหาราช
ครู ค.ศ.1
ศพด บ้านทันไส

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ครู
ศพด.บ้านท่าสี

นางสาวสุภาพร นามบุตร
ครูผู้ช่วย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวนิภาภรณ์ เล่ห์กัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.พรนภา โยนดัน
ผู้ดูแลเด็ก(โรงเรียนบ้านท่าสี)

นางสาวสุณี กั๊กโสภณ
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านท่ายม)

นายสังกะทัด ชาติวงศ์
ภารโรง (โรงเรียนบ้านท่าสี)

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.ปรียานุช อ้วนเต็ม
จ้างเหมาครูโรงเรียนบ้านท่า

น.ส.ประกายพร คุนาชน
จ้างเหมาครูโรงเรียนบ้านท่า

น.ส.นาฎลัดดา จันทะมาตย์
จ้างเหมาครูโรงเรียนบ้านท่า

น.ส.อรญา ทองภู
จ้างเหมาครูโรงเรียนบ้าน

นายสุริยา ไตรรัตน์
จ้างเหมาครูโรงเรียนบ้านท่าสี

น.ส.พิภัทธราพร ฝั่นระหันต์
จ้างเหมาธุรการโรงเรียนบ้าน

น.ส.ชบาไพร แก้วสะเทือน
จ้างเหมาแม่บ้านโรงเรียนบ้านท่า

น.ส.สลิตา กองเพชร
จ้างเหมาบริการ ศพด.ท่ายม

น.ส.หงส์ทอง อ่อนคำ
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.ท่า

น.ส.บุทสบาง หารเงิน
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศพด.

mungmee