Posted in คู่มือประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เรื่อง คู่มือประชาชน เล่มปรับปรุง พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน แผนผัง ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in คู่มือประชาชน

ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับบริการประชาชน พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in คู่มือประชาชน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เรื่อง การดำเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง พ.ศ. 2554

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่…

Continue Reading...
Posted in คู่มือประชาชน

การดำเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง พ.ศ. 2554

การดำเนินการกิจการประปาอง…

Continue Reading...
Posted in คู่มือประชาชน

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่…

Continue Reading...
Posted in คู่มือประชาชน

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝ…

Continue Reading...
Posted in คู่มือประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in คู่มือประชาชน

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริก…

Continue Reading...
Posted in คู่มือประชาชน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

Continue Reading...