Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การจ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คู่มือศูนย์ช่วยเหลือ ร้องเรียนร้องทุกข์อบต.แสงสว่าง

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ความพึงพอใจต่อการบริการ 2565

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

หนังสือส่งรายงานประชาชน

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

หนังสือร้องเรียนของประชาชน 2566

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ประกาศ คู่มือบริการประชาชน

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ทะเบียน เล่ม2 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือประชาชน

Continue Reading...