หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรศักดิ์ ชมกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 042-13441 ต่อ 303

สิบเอกนเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัด
042-13441ต่อ33

นางกชพร ปรีมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
042-13441ต่อ304

นายฉัตรชัย ชายนวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
042-13441ต่อ305

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายรันดร พิมพ์ดา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
042-13441ต่อ307

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

mungmee