หัวหน้าส่วนราชการ

นายเชื่อม ทิมิลกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 091-0764223

นายไพบูลย์ ยวญหมื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 086-1402461

นายเรืองชัย สุนทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 042-13441 ต่อ 305

นายสุนัน พุทธโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 080-7244674

นายสุรศักดิ์ ชมกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 042-13441 ต่อ 303

นางกชพร ปรีมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายฉัตรชัย ชายนวัฒน์
ผู้อานวยการกองช่าง

จ่าสิบเอกอาทิตย์ เดชสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายรันดร พิมพ์ดา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม