สมาชิกสภา

นายสมรัก อ้วนเต็ม
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
080-1907486

นายเชวงศักดิ์ ศิลาอ่อน
รองประธานสภา องค์การบริหาวส่วนตำบลแสงสว่าง
080-1907486

นายชวน ตังทนาม
สมาชิก อบต.แสงสว่าง หมู่ที่ 3
087-8644079

นายชูชาติ มูลมาศ
สมาชิก อบต.แสงสว่าง หมู่ที่ 4
065-3010559

นายบุญธรรม ลาเกิด
สมาชิก อบต.แสงสว่าง หมู่ที่ 5
085-6473619

นายสุรพงษ์ หงษ์ศรีทอง
สมาซิก อบต.แสงสว่าง หมู่ที่ 8
093-5196517

mungmee