Posted in ระเบียบกฏหมายงานกิจการสภา

ระเบียบสภาอบต.แสงสว่าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in ระเบียบกฏหมายงานกิจการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in ระเบียบกฏหมายงานกิจการสภา

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

Continue Reading...
Posted in ระเบียบกฏหมายงานกิจการสภา

ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541

Continue Reading...
Posted in ระเบียบกฏหมายงานกิจการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)

Continue Reading...
Posted in ระเบียบกฏหมายงานกิจการสภา

พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

Continue Reading...