Posted in ประกาศต่างๆ

อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ

Continue Reading...