Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Continue Reading...
Posted in ประกาศต่างๆ

หนังสือ 0215-ว11 (10 มกราคม 2540) หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

Continue Reading...