สำนักปลัด

สิบเอกนเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัด
081-0591198

นางวิลาวัณย์ สีปัชชา
นักทรัพยากรบุคคล

นางนันทิพร มูลขุนทด
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปานันดา ประสงค์ศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายอัฐพล อินทะสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกัน

พนักงานลูกจ้างประจำ

นายวินัย กุดสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายบุญช่วย รินทรักษ์
พนักงานขับรถยนต์

นายดวงเจริญ มุ่งสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายแดน ปัสสาวะเท
พนักงานขับรถยนต์

นายสุทธินันท์ โพธิหล้า
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายบรรเลง ชัยนอก
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิศารัตน์ ดารา
พนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด

นายสำนวน สีหาจ่อง
คนสวน

จ้างเหมาบริการ

นางสาวจุทามาศ ดีกุดเรือ
จ้างเหมา สำนักปลัด

นางสาววารุณี สีจันทร์แดง
จ้างเหมา สำนักปลัด

นางสาวจอมขวัญ ศรีสงคราม
แม่บ้าน

นายสุวิทย์ มาตราช
ภารโรง

นายบุญจันทร์ วันชูมาตย์
จ้างเหมาขับรถน้ำ

นายวิชิต โฆษณา
จ้างเหมาขับรถน้ำ