Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เปลี่ยนแผลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566 (งานก่อสร้างอาคาร)

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566 (งานก่อสร้างอาคาร)

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ซื้อรถบรรทุกดีเซล)

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เปลี่ยนแผลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...