กองคลัง

นางกชพร ปรีมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนาตยา สิงห์โสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอำภาภัทร พิมพ์ดา
นักวิชาการคลัง

ว่าที่ รต.หญิงกลิ่นมะณี ทะวะรุ่งเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวอัจฉราภรณ์ นาสมยนต์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอภิฤดี กองเพชร
เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.อรวดี หลักคำ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.แว่นทิพย์ กองการ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวลลิตา วิชัยวงศ์
จ้างเหมาบริการ

นางสาวดวงพร แคนอุคร
จ้างเหมาบริการ

mungmee