บันทึกรายงานการประชุมประชาคมตำบล โครงการฝึกอบรมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อทบทวน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น
mungmee