Posted in งานกองสาธารณสุข

ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง การเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

Continue Reading...
Posted in งานกองสาธารณสุข

รายงานโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2565

Continue Reading...
Posted in งานกองสาธารณสุข

รายงานโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in งานกองสาธารณสุข

รายงานโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว (คุมกำเนิดถาวร) ปี2565

Continue Reading...
Posted in งานกองสาธารณสุข

รายงานโครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปี พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in งานกองสาธารณสุข

รายงานการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน ควบคุมโรค และการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ให้แก่ประชาชน ปี พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in งานกองสาธารณสุข

ฐานข้อมูลตลาด และฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตตลาด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง พ.ศ.๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in งานกองสาธารณสุข

การบริหารจัดการขยะ แต่ละประเภท ภายใต้โครงการจังหวัดอุดรธานีสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in งานกองสาธารณสุข

รายงานการสำรวจตลาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in งานกองสาธารณสุข

ประกาศ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ใตำลบแสงสว่าง

Continue Reading...