กองช่าง

นายฉัตรชัย ชายนวัฒน์
ผู้อานวยการกองช่าง

นางภัควลัญชน์ สายแสง
นายช่างโยธาชานาญงาน

นายพิบูญชน ศิริหนองหว้า
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายประดิษฐ์ ปลังกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภูมินทร์ รัตนพลแสน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสายัณห์ ชารีสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสนิท ปอยยิ้ม
จ้างเหมาบริการ

นายบุดดี ศรีเสมอ
จ้างเหมาบริการ ประปา ม.4

นายหย่วน พรมมาวัย
จ้างเหมาบริการ ประปา ม.3

นายวิสวร แก้วอาจ
จ้างเหมาบริการ ประปา ม.5

นายสิทธิพงษ์ สุทธิดา
จ้างเหมาบริการ ประปา ม.8

mungmee