ปลัด อบต.

นายสุรศักดิ์ ชมกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 042-13441 ต่อ 303

mungmee