Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

สรุปผลตามแบบประเมินความพึงพอใจ 2565

Continue Reading...
Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ 2565

Continue Reading...
Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ 2565

Continue Reading...
Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 2566

Continue Reading...
Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

สรุปผลตามแบบประเมินความพึงพอใจ 2565

Continue Reading...
Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการมารับบริการ 2565

Continue Reading...
Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการมารับบริการ 2564

Continue Reading...
Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการมารับบริการ 2563

Continue Reading...
Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการมารับบริการ 2562

Continue Reading...
Posted in ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการมารับบริการ 2561

Continue Reading...