กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปราณี ศิริสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล

นายรุ่งศิลป์ ดีกุดเรือ
พนักงานขับรถขยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนยอง โจระสา
คนงานทั่วไป

นายยอดรัก ทัพอาสา
คนงานทั่วไป

นางทองม้วน คำนวนอินทร์
คนงานทั่วไป

นางสาวศันสนีย์ ศรีสะอาด
จ้างบริการ

จ้างบริการ

นายสนิท ปอยยิ้ม
จ้างเหมาบริการ

นายสัญชัย เลพล
จ้างบริการ

นายสายทอง สิงห์สิริ
จ้างบริการ

หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)

นางอุบล รินทรักษ์

นางสาวสมควร คำนวนอินทร์

นางสาวสุณี ศรีอุทธา

นายชำนาญ โพธิ์งาม

นายประสิทธิ์ ภูแชมโชติ

นายไชยวัฒน์ สูงสุข

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นางสาวละออง ธรรมทาทอง

นางสาวสุพรรณ บุตรบัว