องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

“สิ่งแวดล้อมสวยงาม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ”

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างองค์กร  องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

          องค์การบริหารส่วนตำบล  มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกรรมการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน

องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

การบริหาร

กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง

องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ มีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวันโดยมีปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จำเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ เช่น

 • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • กองส่งเสริมการเกษตร
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • กองสวัสดิการสังคม

แผนผังโครงสร้างองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

 

 

องค์ประกอบของอบต. ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • (1) สภา อบต.  : ฝ่าย นิติบัญญัติ
 • (2) นายก อบต.  : ฝ่าย บริหาร
 • (3) พนักงานส่วนตำบล.  : ฝ่าย ราชการประจำ
 • (4) ประชาชนในเขต อบต.  :  เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
 • (5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต.  :  นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด

ทั้ง 5 ฝ่าย ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต.จึ่งพัฒนาอย่างยังยืนและเข็มแข็ง

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ

mungmee