Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปี พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาองค์การ…

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

Continue Reading...