กองส่งเสริมการเกษตร

นายรันดร พิมพ์ดา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายชาญวิทย์ โนวฤทธิ์
นักวิชาการเกษตร

นายวิทยา ประโภชนัง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนวพร สุโพธิ์แสน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสากล สุนทร
จ้างบริการ