ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายเชื่อม ทิมิลกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 091-0764223

นายไพบูลย์ ยวญหมื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 086-1402461

นายเรืองชัย สุนทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 042-13441 ต่อ 305

นายสุนัน พุทธโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 080-7244674

นายสุรศักดิ์ ชมกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 042-13441 ต่อ 303