Posted in การป้องกันและบังคับใช้กฏหมายป้าย

ประชาสะมพันธ์ ฝาฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา

Continue Reading...
Posted in การป้องกันและบังคับใช้กฏหมายป้าย

ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย

Continue Reading...
Posted in การป้องกันและบังคับใช้กฏหมายป้าย

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

Continue Reading...
Posted in การป้องกันและบังคับใช้กฏหมายป้าย

ประกาศช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Continue Reading...
Posted in การป้องกันและบังคับใช้กฏหมายป้าย

คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Continue Reading...
Posted in การป้องกันและบังคับใช้กฏหมายป้าย

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Continue Reading...
Posted in การป้องกันและบังคับใช้กฏหมายป้าย

ตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย

Continue Reading...