Posted in เอกสารเผยแพร่

การมีส่วนร่วมของประชาชน

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ…

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

การประเมินประสิทธิภาพของ อบต.แสงสว่าง

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมร่ว…

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

นโยบายและแผน

ผ.01-แผนปี-2565 ผ.08-ปรับ…

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ชี้ข้อมูลความผิด อบต.แสงสว่าง

หนังสือรับรองชี้มูลความผิ…

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

บันทึก เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

รายงานไม่ใช้สำเนาบัตร

รายงานไม่ใช้สำเนาบัตร

Continue Reading...