Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

หลักเกณและเงื่นไขการคัดเล…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งชาร์จพลังใจสูงวัย-RQ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันการหกล้ม จากสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เหตุผลที่ควรมีโคมไฟโซลาร์เซลล์ไว้ติดบ้าน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้สนามกีฬา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา

Continue Reading...