ประกาศยกเลิกจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่ายม หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกหนังสือเชิญชวนซื้อเครื่องผลิตน้ำป(1)
mungmee