วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับไฮ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้ดำเนินกิจกรรม สาธารณะประโยชน์/จิตอาสา โดยการทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมึเด็กนักเรียน ครู และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

mungmee