ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 )

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ไตรมาส-3-เม.ย.-มิ.ย.63
mungmee