จดหมายข่าว

วันจันทร์ที่10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ลงพื้นที่ร่วมกับนายธวัช อินเกตุ รองปลัด รักชาราชการแทน ปล้ด อบต. อาจสามารถ นาย ธฤษณุ แสนพรม ผู้จำนวย การกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้อุดต้นและหาแนวทาง แก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาว พื้นที่รับส่งผู้ป่วย ชาวบ้านนาสมดี บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่4 ทั้งนี้ยังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักปลัดลง หมู่ที่9เข้าทำการ รักษา ณ โรงพยาบาลนครพนม อีกทั้ งยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่แ เก้ไขปัญหาน้ำท่วมข้ง บริเวณ สวนปู่ตา บ้านห้อม หมู่ที่1 และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดลงพื้นที่ฉีด นหมอกคว้นกำจัดยุงลายเพื่อป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านอาจสามารถ หมู่ที่6 และยังให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง สว่างบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก