วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านท่าสี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ตำบลแสงาว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของโรงเรียนบ้านท่าสี กิจกรรมทำความสะอาด กิจกรรมแยกขยะ ในบริเวณภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังให้เด็กมีจิตอาสา โดยมีครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้