วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทับไฮและศูนย์พัฒนาเด็กเลักวัดสามุคคีธรรม จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ก่อนเลิกเรียนพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

mungmee