วันที่ 27 -30 พฤษภาคม 2567 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

mungmee