แสง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 สาย ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้างไปวังขอนแดง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลแสงสว่าง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,675 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 สาย

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
mungmee